Print Friendly, PDF & Email

BEKER VAN BELGIE MEISJES U16

REGLEMENT  (SEIZOEN 2017-2018) :

NEER TE LEGGEN IN DE KLEEDKAMER VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD !

ARTIKEL 1 :

De Liga Vrouwenvoetbal (08502) organiseert in het seizoen 2017-2018 een Beker van België voor meisjes U16 waarvoor de Liga Vrouwenvoetbal een wisselbeker uitreikt.

De Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal is belast met de organisatie van deze bekercompetitie.

Alle correspondentie mbt deze bekercompetitie tussen de Liga Vrouwenvoetbal en de deelnemende clubs zal gebeuren via de gerechtigde correspondent van de Liga Vrouwenvoetbal wiens gegevens te vinden zijn op de site van de Liga Vrouwenvoetbal (www.ligavrouwenvoetbal.be) en op de site van de K.B.V.B. in de rubriek “Adressen clubs”.

Alle wedstrijden in deze bekercompetitie worden gespeeld volgens de reglementen van Voetbal Vlaanderen zoals ze van toepassing zijn voor het lopende seizoen. Er werd gekozen voor Voetbal Vlaanderen omdat het grootst aantal ploegen uit Vlaanderen komen.

Alle wedstrijden worden door loting bepaald.  Deze loting gebeurt op een vergadering van het Bureau van de Liga Vrouwenvoetbal uiterlijk op 31 oktober 2017.  Tegen de uitslag van deze loting is geen verhaal mogelijk.

De ploeg die als eerste wordt uitgeloot is de thuisploeg of wordt, voor de halve finales en de finales, als de thuisploeg beschouwd.  De thuisploeg is verplicht, indien er verwarring zou kunnen ontstaan met de kleuren van de uitrustingen, om een uitrusting te dragen die duidelijk te onderscheiden is van de uitrusting van de bezoekende ploeg.

De clubs mogen, in onderling overleg, van deze laatste bepaling afwijken.

ARTIKEL 2 :

Aan de wedstrijden van de Beker van België voor meisjes U16 mogen, volgens de bepalingen van artikel B1009.22, in het seizoen 2017-2018 enkel leden van het vrouwelijk geslacht deelnemen die geboren zijn in het jaar 2002 of later. De speelsters moeten aangesloten zijn bij de K.B.V.B. met toewijzing aan de deelnemende club of aan een club waarmee de deelnemende club een samenwerkingsverband heeft afgesloten zoals voorzien in artikel B327 van het bondsreglement  Iedere club aangesloten bij de K.B.V.B. mag maximaal één team inschrijven voor deze bekercompetitie.

De inschrijving moet gebeuren per brief, gericht aan de secretaris van de Liga Vrouwenvoetbal, of per mail gericht aan twee emailadressen die op het inschrijvingsformulier van de Liga VV uitdrukkelijk vermeld zullen worden   Deze brief of mail moet getekend zijn door de gerechtigde correspondent van de deelnemende club en moet naast de volledige naam en het stamnummer van de club die inschrijft ook de naam, voornaam, het adres, het telefoonnummer en het emailadres bevatten van de contactpersoon die door de inschrijvende club wordt aangeduid voor deze Beker van België voor meisjes U16.

Deze contactpersoon mag iemand anders zijn dan de gerechtigde correspondent van de deelnemende club maar alle briefwisseling omtrent deze Beker van België voor meisjes U16 dient steeds ondertekend te zijn door de gerechtigde correspondent van de deelnemende club.

De uiterste inschrijvingsdatum is zondag 15 oktober 2017  (datum van de poststempel is rechtsgeldig).

Indien de Raad van Bestuur van de liga VV het nog wenselijk zou vinden om het aantal inschrijvingen uit te breiden kan ze dit nog doen tot op de datum van de lottrekking.

De clubs die deelnemen aan deze bekercompetitie moeten uiterlijk op 15 oktober van het lopende seizoen lid zijn van de Liga Vrouwenvoetbal.  Clubs die pas na deze datum lid worden van de Liga Vrouwenvoetbal zijn uitgesloten van deelname.

ARTIKEL 3 :

De speelster die, voor het einde van de wedstrijd, geen geldig identiteitsbewijs, volgens het bepaalde in het bondsreglement artikel B1421.2, kan voorleggen, mag niet deelnemen aan de wedstrijd. Indien een klacht over de kwalificatie van een speler ontvankelijk en gegrond is verklaard, verliest de club die de reglementen overtrad de wedstrijd met forfaitscore (5-0 of 0-5).

Testspeelsters kunnen NIET worden opgesteld.

Indien een speelster over een attest van de KBVB beschikt om in een lagere categorie te spelen dan diegene waartoe zij behoort op basis van haar leeftijd, moet er een kopie van dit attest bij het scheidsrechtersblad worden gevoegd met vermelding hiervan op het scheidsrechtersblad.

Een speelster mag gedurende de ganse duur van deze bekercompetitie slechts voor één club uitkomen. Wanneer een speelster toch voor meerdere clubs in hetzelfde seizoen deelneemt aan de wedstrijden van de Beker van België voor meisjes U16 zal zij alleen als gekwalificeerd worden beschouwd voor de club waarvoor zij haar eerste wedstrijd in deze Beker van België heeft gespeeld.

ARTIKEL 4 :

Tot en met de kwartfinales is de thuisploeg verplicht de wedstrijd aan te vragen bij de KBVB en de wedstrijd moet aangekondigd worden via KICK-OFF en te vinden zijn op www.footbel.com ten laatste veertien dagen vóór aanvang van de wedstrijd. Deze termijn van 14 dagen is noodzakelijk opdat het Provinciaal Comité een officiële scheidsrechter kan aanduiden.

Niet aangevraagde of verschenen wedstrijden kunnen NIET worden gespeeld met

het gevolg dat de thuisploeg zijn wedstrijd verliest met forfaitscore (0-5).

Voor de halve finales vervult de club, die door de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal is aangeduid om deze wedstrijden te organiseren, alle formaliteiten mbt de aanvraag van de wedstrijden aan de KBVB.

ARTIKEL 5 :

De thuisploeg is verplicht op zijn wedstrijdaanvraag aan te duiden op welk complex en op welk terrein van dit complex de wedstrijd zal worden gespeeld.

ARTIKEL 6 :

De Raad van Bestuur van de Liga zal ten gepasten tijde de kalender van de wedstrijden opmaken. Deze kalender zal aan alle deelnemende clubs worden toegestuurd. Enkel bij onderling akkoord kan een wijziging optreden. De wedstrijden kunnen enkel worden vervroegd, niet verlaat. De Liga Vrouwenvoetbal moet hiervan steeds schriftelijk op de hoogte worden gebracht met de schriftelijke toestemming van de tegenpartij (brief / e-mail ).

ARTIKEL 7 :

 De finales (halve en finale) zijn voorzien in de loop van de maanden april en mei 2018. Indien er meer dan 8 ploegen inschrijven zal er een voorronde worden gespeeld.  Het aantal ploegen dat aan die voorronde dient deel te nemen zal worden bepaald door de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal.  Reeds vanaf de voorrondewedstrijden wordt er landelijk gespeeld. Er is geen indeling per regio.  De beslissing hieromtrent van de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal is zonder verhaal.

ARTIKEL 8 :

 Artikel 8.1
De halve finales worden gespeeld bij de club die hiervoor door de Liga worden aangeduid.  Deze club is verantwoordelijk voor de organisatie van deze wedstrijden.  Het is evenwel de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal die zal bepalen op welke datum en op welk uur de wedstrijden worden gespeeld.  Enkel de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal kan aan deze data en uren nog wijzigingen aanbrengen.

De Liga Vrouwenvoetbal legt bovendien volgende voorwaarden op aan de organiserende clubs met betrekking tot de organisatie van halve finales:

De club moet uiterlijk op 15 oktober van het lopende seizoen lid zijn van de Liga Vrouwenvoetbal.

De club moet de zekerheid hebben aan het einde van het seizoen over minstens één goed terrein te beschikken met de noodzakelijke accommodatie waaronder minstens 1 kleedkamer voor de scheidsrechters en minstens 4 ruime kleedkamers voor de spelers.

De club betaalt aan de Liga Vrouwenvoetbal een vergoeding van € 100,00 per wedstrijd.

De club organiseert een receptie die toegankelijk is voor de leden van de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal, de afgevaardigden en de oefenmeesters van de deelnemende clubs, de clubbestuurders van de deelnemende clubs, de genodigden en de officiëlen van de KBVB, VV en het ACFF.

De club moet voorzien in een eenvoudige (brood)maaltijd voor de leden van de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal, de medewerkers en de spelers van de deelnemende clubs.

Artikel 8.2
De finale wordt georganiseerd in samenwerking met de Jeugdcup ‘Het Nieuwsblad’ bij de club en op de dag die deze organisatie aanduidt, en volgens de door hen bepaalde voorwaarden.

ARTIKEL 9 :

Tot en met de kwartfinales is de thuisploeg verplicht aan het provinciaal comité waaronder zij ressorteert te vragen een officiële scheidsrechter aan te duiden voor de betrokken wedstrijd.

Indien er geen scheidsrechter aangeduid is, gelden de bepalingen van artikel B1430 van het bondsreglement.

Bij de halve finales zal de club die verantwoordelijk is voor de organisatie van deze wedstrijden zorgen voor een scheidsrechter en twee assistent-scheidsrechters.

Het is niet toegelaten dat een scheidsrechter meer dan één wedstrijd leidt.  Hij mag wel als assistent-scheidsrechter optreden bij een andere wedstrijd dan dewelke hij heeft geleid als scheidsrechter.

De kosten van de scheidsrechter(s) zijn tot en met de kwartfinales ten laste van de thuisploeg.

De thuisploeg mag tot en met de kwartfinales inkomgeld vragen.  Dit inkomgeld mag maximaal 3,00 EUR bedragen. Jongeren onder de 16 jaar hebben gratis toegang.

Bij de halve finales zal de club die verantwoordelijk is voor de organisatie van deze wedstrijden de kosten voor de scheidsrechter(s) dragen.  Deze organiserende club mag inkomgeld vragen.  Dit inkomgeld mag maximaal 3,00 EUR bedragen.  Jongeren onder de 16 jaar hebben gratis toegang.

Vanaf de voorrondes tot en met de kwartfinales moet de thuisploeg een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van € 50,00 betalen aan de bezoekende ploeg.

Voor de halve finales en de finales zijn er geen verplaatsingsvergoedingen voorzien.

ARTIKEL 10 :

Iedere ploeg mag maximaal 16 spelers op het scheidsrechtersblad inschrijven.

Conform artikel V1222 zijn er verplichte wissels. Alle wisselspelers moeten na een “time out” het veld ingestuurd worden, en minstens het volgende quarter uitspelen, zodat er een minimum speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd wordt.

Clubs die een A- en een B-ploeg inschrijven, dienen uiterlijk de derde dag voor de eerste wedstrijd van de A- of de B-ploeg een lijst in te dienen met de speelgerechtigde spelers voor de A-ploeg en voor de B-ploeg. Op de lijst van de B-ploeg mogen maximaal 3 spelers, inclusief eventueel een doelvrouw, worden ingeschreven die op de lijst van de A-ploeg voorkomen.
De lijsten van de A- en B-ploeg mogen in de loop van het seizoen aangevuld worden met nieuw aangesloten of getransfereerde spelers, die in de loop van het seizoen nog niet met een andere club of vertegenwoordigend elftal aan de Beker hebben deelgenomen. Om speelgerechtigd te zijn, moet de speler uiterlijk de derde dag voor de desbetreffende wedstrijd op de lijst worden toegevoegd.
Een speler mag echter maar met één club of een vertegenwoordigend elftal aan de Beker deelnemen.
De lijsten van de A- en B-ploeg moeten binnen de hierboven gestelde termijnen per brief (datum van de poststempel is rechtsgeldig) of per mail worden verzonden aan de gc van de Liga Vrouwenvoetbal.

Indien een klacht over de kwalificatie van een speler ontvankelijk en gegrond is verklaard, verliest de club die de reglementen overtrad de wedstrijd met forfaitscore (5-0 of 0-5).

ARTIKEL 11 :

De clubs kunnen geen vriendschappelijke wedstrijd vastleggen om zo het spelen van een bekerwedstrijd te verplaatsen.  In dit geval zal de club die een vriendschappelijke wedstrijd vastlegt op de datum van een bekerwedstrijd deze bekerwedstrijd verliezen met een forfaitscore (5-0 of 0-5).

ARTIKEL 12 :

Alle wedstrijden worden gespeeld over 4 x 20 minuten onder de vorm 11×11.  Indien de stand na de reglementaire speeltijd gelijk is, wordt er overgegaan tot het nemen van strafschoppen conform de voorschriften van de Spelregels. De winnende ploeg kwalificeert zich voor de volgende ronde.

ARTIKEL 13 :

Het originele wedstrijdblad moet naar de KBVB worden gestuurd. Indien het wedstrijdblad digitaal ingevuld wordt, is geen verzending nodig. Een duidelijk leesbare kopie moet binnen de 48 uur worden overgemaakt, per email of per post, aan de gerechtigde correspondent van de Liga Vrouwenvoetbal of aan een door de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal aangeduide bestuurder die belast is met de organisatie van deze bekercompetitie.

Voor de halve finales en de finales is het de organiserende club die verantwoordelijk is voor het overmaken van het wedstrijdblad aan de KBVB én aan de Liga Vrouwenvoetbal.

ARTIKEL 14 :

Tot en met de kwartfinales is de thuisploeg VERPLICHT het resultaat van de wedstrijd per telefoon door te geven aan het door de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal aangeduide bestuurslid van de Liga VV dat belast is met de organisatie van deze bekercompetitie, binnen het uur na het einde van de wedstrijd.  Bij bezet inspreken op de voicemail. Indien dit niet wordt nageleefd, wordt er een administratiekost van € 5 aangerekend voor uitgaande telefoonkosten.

ARTIKEL 15 :

Een klacht moet binnen de 24 uur na het einde van de wedstrijd worden ingediend.  Dit dient te gebeuren met een email naar de gerechtigde correspondent van de Liga Vrouwenvoetbal met kopie naar de voorzit(s)ter van de Liga Vrouwenvoetbal en met kopie naar de secretar(i)(e)s(se) van de Liga Vrouwenvoetbal indien deze verschillend is van de gerechtigde correspondent van de Liga Vrouwenvoetbal.  Deze klacht dient uiterlijk de tweede werkdag volgend op de wedstrijd per brief bevestigd te worden.  Deze brief moet worden gericht aan de gerechtigde correspondent van de Liga Vrouwenvoetbal en moet de feiten en de aard van de klacht vermelden.  Deze brief moet ondertekend zijn door de gerechtigde correspondent van de klagende club.

Van zodra de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal op de hoogte wordt gebracht van een klacht zal zij zo snel mogelijk een bijzondere vergadering samenroepen waarop de betrokken partijen zullen worden uitgenodigd.  Deze uitnodiging mag met alle mogelijke communicatiemiddelen gebeuren.

Na de betrokken partijen te hebben gehoord zal de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal beraadslagen over het geschil en een oordeel vellen.  Leden van de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal aangesloten bij de betrokken clubs zijn uitgesloten van de beraadslaging en van de beslissing.

De Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal kan besluiten tot een wijziging van de uitslag (forfaitnederlaag) met toekenning van de overwinning aan de andere partij.

In ernstige gevallen, waarover alleen het Bureau van de Liga Vrouwenvoetbal zal beslissen, kan zij een club voor één of meerdere seizoenen uitsluiten van deelname aan de Beker van België voor meisjes U13.

Indien de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal meent dat er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan kan zij ten allen tijde ambtshalve een onderzoek instellen, de betrokken clubs uitnodigen op een bijzondere vergadering en na deze clubs aanhoort te hebben beraadslagen en een beslissing nemen.

Alle beslissingen van  het Bureau van de Liga Vrouwenvoetbal, in bijzondere vergadering, over alle geschillen, op klacht van één van de deelnemende clubs of ambtshalve, zijn zonder verhaal.

ARTIKEL 16 :

Voor alle niet in dit reglement voorziene gevallen is uitsluitend de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal bevoegd.  De beslissingen van de Raad van Bestuur van de Liga Vrouwenvoetbal over deze niet voorziene gevallen zijn zonder verhaal.

Alle deelnemende clubs worden geacht dit reglement te kennen en erkennen, door hun inschrijving voor de Beker van België voor meisjes U16, dat zij er zonder voorbehoud mee instemmen.