Statuten Liga Vrouwenvoetbal

Print Friendly, PDF & Email

Art 1 Naam
De vereniging draagt de naam LIGA VROUWENVOETBAL, afgekort LIGA VV,
in het Frans LIGUE FOOTBALL FEMININ, afgekort LIGUE FF.

Art. 2 Doel
De vereniging heeft tot doel
– het verenigen en vertegenwoordigen van de leden-clubs
– het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport door meisjes en vrouwen.
Daartoe mag de vereniging alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Art. 3 Zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in België, in de woonplaats van de Gerechtelijke Correspondent van de vereniging zoals die is opgegeven bij de K.B.V.B.

Art. 4 Duur van de vereniging
De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik worden ontbonden.
Titel II Leden-clubs

Art. 5 De Leden-clubs – Aantal leden-clubs
De vereniging is samengesteld uit alleen werkende leden-clubs. Het aantal is onbeperkt maar mag nooit lager liggen dan het aantal ploegen in de eerste nationale afdeling (VrouwenVoetbal).
Alle leden-clubs worden geacht de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement te onderschrijven door het enkele feit van hun aansluiting.

Art 6 De voorwaarden om lid te zijn (blijven of worden).
De clubs van de K.B.V.B. die minstens één elftal vrouwen of meisjes opstellen in een officiële competitie (veldvoetbal) van de K.B.V.B. kunnen lid zijn (blijven of worden) van de Liga VrouwenVoetbal door het betalen van de jaarlijkse bijdrage.
Onder “ elftal “ wordt begrepen een ploeg bestaande uit minstens 11 vrouwen of meisjes. Geen andere vormvoorwaarde dan het betalen van de bijdrage wordt opgelegd om lid te worden.

 Art. 7 Bijdragen
7.1 De leden-clubs zijn gehouden jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage te betalen.
7.2 Het bedrag dat de leden-clubs betalen wordt jaarlijks vastgesteld door de raad
van bestuur; het kan nooit meer dan 100 EUR bedragen. Dit lidgeld moet betaald worden
voor 30 september.
7.3 Bij betaling na 30 september, moet er een bijkomende bijdrage betaald worden
ten beloop van 50 % van de lidmaatschapsbijdrage.
7.4 De lidmaatschapsbijdrage is altijd voor een volledig jaar verschuldigd.

Art. 8 Ontslag – Uitsluiting – Schorsing
8.1 Elk lid kan altijd uit de vereniging treden .Het ontslag moet bij ter post
aangetekende brief aan de gerechtigde correspondent worden betekend .Het
ontslag geeft geen recht op terugbetaling van de lidmaatschapsbijdrage, geheel
noch gedeeltelijk.
8.2. geschrapt
8.3 De uitsluiting van een lid kan slechts worden uitgesproken door de algemene
vergadering met een bijzondere meerderheid van de twee derden der
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
8.4 De raad van bestuur mag, met een bijzondere meerderheid van de twee
derden van de aanwezige stemmen en in afwachting van de beslissing van
de algemene vergadering, een lid schorsen indien dat lid zich schuldig heeft
gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of het doel van de
vereniging.
8.5 Een ontslag nemend of uitgesloten lid noch zijn rechthebbenden kunnen enig
recht laten gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging.

TITEL III RAAD VAN BESTUUR
Art. 9 Samenstelling en takenverdeling
9.1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, , waarvan het aantal
leden wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur, met een minimum van 9 en een maximum van 19 leden. De
vermindering van het aantal leden van de raad van bestuur moet in 3 jaren
worden gespreid naar aanleiding van de jaarlijkse benoeming van deze leden.
9.2 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van drie jaren zoals hierna is bepaald; zij zijn door
deze altijd afzetbaar. De aftredende leden zijn herkiesbaar.
9.3 De raad van bestuur kiest uit zijn leden de voorzitter, de eerste en de tweede ondervoorzitter, de gerechtigde correspondent, de secretaris en
de penningmeester voor een termijn van drie jaren. De functie van
gerechtigde correspondent mag worden samengevoegd aan de functie van
voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester. Daarnaast kan de
raad van bestuur andere bestuurders met andere taken belasten.
9.4 De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit
maar gemaakte kosten kunnen worden vergoed in overleg met de raad van bestuur. Zij nemen in de uitoefening van hun mandaat geen enkele persoonlijke verplichting op zich.

Art. 10 Benoeming van de bestuurders
10.1 Elk jaar, tijdens de jaarvergadering, verkiest de algemene vergadering een
derde van het door haar bepaalde totaal aantal leden van de raad van
bestuur.
10.2 Indien het aantal leden niet in gehelen deelbaar is door 3 wordt het quotiënt
in de even jaren naar boven afgerond, in de oneven jaar naar beneden
afgerond.
(10.3 Overgangsperiode
10.4 Behoudens uitzonderlijke omstandigheden waarover het bureau beslist, wordt
het mandaat van een bestuurder die meer dan drie maal afwezig was op de
vergaderingen van het bureau, op het einde van het jaar verkiesbaar gesteld.
Hij is dan ontslagnemend maar ook herkiesbaar.
10.5 De Verkiezing van de Bestuurders
10.5.1 Vijftien (15) dagen voor de jaarvergadering worden de leden-clubs van
de algemene vergadering per brief opgeroepen. Deze brief vermeldt,
behalve de dag, het uur en de plaats van de vergadering, in de agenda
de verkiezing van de leden van de raad van bestuur, de voorwaarden
om te mogen kandideren en dat de kandidaturen uiterlijk zes (6)
werkdagen voor de vergadering moeten worden gestuurd naar de
secretaris of de door de raad van bestuur aangeduide vervanger. Dezelfde informatie wordt tegelijkertijd op de website van
de Liga bekend gemaakt.
10.5.2 Om te mogen kandideren, om verkozen te zijn en lid te blijven van de
raad van bestuur moet men meerderjarig zijn en aangesloten zijn bij de K.B.V.B.
10.5.3
10.5.3.1 Kandideren kan en moet gebeuren met een formulier dat
daartoe beschikbaar wordt gesteld op de website van
Liga. Het formulier moet minstens vermelden: de naam
en de voornaam, de geboortedatum en de volledige
woonplaats, het aansluitingsnummer bij de K.B.V.B.
10.5.3.2 Het formulier vermeldt ook dat het formulier uiterlijk de
zesde (6de) werkdag voor de jaarvergadering naar de
secretaris of de door de raad van bestuur aangeduide vervanger .moet worden gestuurd; het formulier vermeldt
daartoe het volledige adres van de secretaris of zijn vervanger.
10.5.3.3 Het formulier moet uiterlijk de zesde (6de) werkdag voor
de jaarvergadering worden gestuurd naar de secretaris of de door de raad van bestuur aangeduide vervanger. ,
per gewone prior-brief. De datum van de poststempel
geldt als bewijs van de tijdige verzending.
10.5.3.4 Indien de kandidaat zijn e-mailadres vermeldt zal de
secretaris of zijn vervanger hem per e-mail de ontvangst van zijn kandidatuur bevestigen. Een lijst van de kandidaten
wordt meteen op de website van de Liga bekend
gemaakt.
10.5.4 De stemming is schriftelijk en geheim. De stembrief vermeldt de
kandidaten in alfabetische volgorde, eventueel met de vermelding
“aftredend” en voor hoeveel kandidaten (minimaal de helft van het
aantal te verkiezen mandaten en maximaal het aantal te verkiezen
mandaten) mag worden gestemd. Het lot bepaalt met welke letter de
alfabetische volgorde begint.
10.5.5 De kandidaten die het meeste aantal stemmen behalen zijn verkozen.
10.5.6 Indien bij de toewijzing van het laatste mandaat twee of meer
kandidaten evenveel stemmen behalen zijn zij allen verkozen.
10.5.7 Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering
tussentijdse verkiezingen houden, wanneer de raad van bestuur niet
volledig is samengesteld of wanneer een bestuurder is overleden of
ontslag heeft gegeven. Dan verkozen leden beëindigen de lopende
bestuurstermijn van drie jaren.

Art. 11 Bevoegdheid en vertegenwoordiging
De raad van bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging en de leden-clubs. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke door de statuten uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Art. 12 Delegatie van bevoegdheid
12.1 De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur samenstellen genoemd “bureau”. De raad van bestuur bepaalt dan de samenstelling van zijn dagelijks bestuur dat minstens 5 leden telt. De voorzitter en secretaris zijn in elk geval lid van dat dagelijks bestuur en oefenen er dezelfde functie uit..
12.2 Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging:
het voert de beslissingen van de raad van bestuur uit en kan daarbij alle
beslissingen nemen die daarvoor noodzakelijk zijn of waarvoor niet kan
worden gewacht op de volgende vergadering van de raad van bestuur.
12.3 Het dagelijks bestuur brengt elke vergadering van de raad van bestuur
verslag uit over zijn werkzaamheden; de beslissingen van het dagelijks
bestuur moeten dan worden bekrachtigd om geldig te blijven.
12.4 Het dagelijks bestuur kan echter nooit een beslissing nemen over die zaken
waarvoor krachtens de statuten een beslissing van de raad van bestuur zelf is vereist.

Art. 13 Ontslag van een bestuurder.
13.1.Elke bestuurder kan te allen tijde zijn ontslag indienen. Het ontslag moet per post of per email worden gemeld aan 2 leden te kiezen uit de voorzitter, ondervoorzitters, secretaris, penningmeester en gerechtigde correspondent.

Art. 14 Bijeenroeping en vergadering
14.1 De raad van bestuur vergadert in principe elke maand, op een vaste dag van
de maand, en telkens wanneer de werking van de vereniging dat nodig of
nuttig maakt.
14.2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris
met moderne communicatiemiddelen.
14.3 Op verzoek van ten minste drie bestuurders moet de voorzitter of de
secretaris de raad van bestuur bijeenroepen. Tenminste één derde van de
leden van de raad van bestuur kunnen samen de raad van bestuur samen roepen; de oproeping moet dan de agenda vermelden.
14.4 De raad van bestuur kan andere personen uitnodigen de vergadering bij te
wonen; zij zijn nooit stemgerechtigd.
TITEL IV DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 15 Samenstelling
15.1 De algemene vergadering van de Liga Vrouwenvoetbal wordt samengesteld
uit de afgevaardigden van de leden-clubs die daartoe worden gemachtigd
door hun gerechtigde correspondent.
Een lid-club kan zich niet laten vertegenwoordigen door een andere lid-club.
15.2 De clubs worden vertegenwoordigd als volgt :
15.2.1 Het Primair stemrecht :

15.2.1.1 De clubs met de 1ste vrouwenploeg in nationale afdelingen :
De clubs met de 1ste ploeg in 1ste klasse : minstens 1 afgevaardigde met totaal 6 primaire stemmen (niet deelbaar)
De clubs met de 1ste ploeg in 2de klasse : minstens 1 afgevaardigde met totaal 4 primaire stemmen (niet deelbaar)
De clubs met de 1ste ploeg in 3de klasse : minstens1 afgevaardigde met totaal 2 primaire stemmen (niet deelbaar)
(De clubs met de 1ste ploeg in 4de klasse : minstens1 afgevaardigde met totaal1 primaire stem)
15.2.1.2 De clubs met de 1ste vrouwenploeg in provinciale afdelingen
De clubs met de 1ste ploeg in de Provinciale afdelingen : minstens1
afgevaardigde met totaal1 primaire stem.
15.2.2 Het Secundair stemrecht
15.2.2.1 De Bijkomende, Secundaire Stemmen
De clubs hebben 1 bijkomende secundaire stem per vrouwen- of meisjes elftal in een officiële competitie veldvoetbal van de K.B.V.B. of een competitie van de Liga VrouwenVoetbal.
Onder elftal wordt begrepen een ploeg van 11 effectieve speelsters die, op het ogenblik van de algemene vergadering, actief is in voormelde competitie, of deze competitie heeft beëindigd.
15.3. De stemming zal gebeuren met stembiljetten bestaande uit respectievelijk 2 en 1 stem(men),.

Art. 16 Bevoegdheid
16.1 De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor wat door deze statuten
tot haar bevoegdheid behoort, waaronder het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van de bestuurders, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Art. 17 Bijeenroeping en vergadering
17.1 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de
raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging dat vereist.
17.2 De algemene vergadering moet tenminste één maal per jaar worden
bijeengeroepen voor de benoeming van de bestuurders.
Deze jaarvergadering heeft plaats in de loop van de maand juni, tenzij andere beslissing van de raad van bestuur?
17.3 De voorzitter of de raad van bestuur moet de algemene vergadering binnen
de maand bijeenroepen wanneer 1/5 van de leden-clubs daarom verzoekt.

Art. 18 Oproepingsbrief
18.1 De oproepingsbrief vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en de
agenda die wordt opgesteld door de raad van bestuur, en wordt uiterlijk 15
dagen voor de vergadering verzonden.
18.2 Elk lid-club kan een voorstel aan de agenda doen toevoegen bij gewone brief
die uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris of de door de raad van bestuur aangeduide vervanger dient toe te komen.
18.3 De oproepingsbrief wordt gestuurd naar de gerechtigde correspondent van de
leden-clubs. De gerechtigde correspondent(e) moet één lid of meerdere leden
van zijn (haar) club afvaardigen naar de algemene vergadering en de
stemkaart(en) valideren.

Art. 19 Wijziging van de statuten
19.1 Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten door een algemene
vergadering waarop twee derden van de leden-clubs en van de stemmen vertegenwoordigd zijn.
19.2 Is aan deze voorwaarde niet voldaan dan kan een tweede vergadering
worden bijeen-geroepen waarop tot wijziging van de statuten kan worden
besloten ongeacht het aantal aanwezigen en het aantal vertegenwoordigde stemmen. Er is geen tijdsbeperking tussen de eerste en de volgende bijeen-geroepen algemene vergaderingen.
19.3 De oproepingsbrief daartoe wordt uiterlijk 15 dagen voor de vergadering verzonden en bevat de tekst van de voorgestelde wijzigingen of verwijst naar de website van de Liga voor de voorgestelde wijzigingen.
19.4 Voor de wijziging van de statuten is een bijzondere, twee derde meerderheid
van de vertegenwoordigde stemmen vereist.

Art. 20 Uitsluiting van leden-clubs.
20.1 Alleen de algemene vergadering is bevoegd tot de uitsluiting van een lid.
20.2 De oproepingsbrief vermeldt de mogelijke uitsluiting van het lid met naam en
voornaam; dit lid moet bovendien bij een ter post aangetekende brief worden
opgeroepen om zijn verdediging voor te dragen tijdens de algemene
vergadering waarop tot zijn uitsluiting kan worden besloten.
20.3 De algemene vergadering beslist met een bijzondere twee derde
meerderheid.

TITEL V BEGROTING en REKENINGEN
Art. 21 Werkjaar en Boekjaar.
21.1 Het werkjaar en het boekjaar van de vereniging lopen van 1 juli tot 30 juni.
Onder “jaar” wordt in deze statuten dan ook de periode van 1 juli tot 30 juni bedoeld.

Art. 22 Begroting en Rekeningen.
22.1 Het bestuur stelt de begroting voor het volgende werkjaar op en maakt de
rekeningen van het voorbije boekjaar op.
22.2 Elk jaar duidt de algemene vergadering 2 leden-clubs (plus één reserve)aan die samen de rekeningen verifiëren en daarvan verslag uitbrengen op de volgende jaarvergadering. Bij gebrek aan kandidaten zal het bestuur zelf controleurs aanduiden.
22.2 De begroting en de rekeningen samen met alle nodige bewijsstukken kunnen
door de afgevaardigden van de leden-clubs worden ingezien na afspraak met
de penningmeester of met de voorzitter.

TITEL VI – VERGADERINGEN – WIJZEN VAN STEMMEN
EN MEERDERHEDEN
Art. 23 Vergaderingen.
23.1 De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij zijn
afwezigheid, door de eerste respectievelijk de tweede ondervoorzitter, of het oudste lid.

Art. 24 Wijzen van stemmen en meerderheden.
24.1 De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer meer dan de helft van de bestuurders aanwezig zijn.
De algemene vergadering kan geldig beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.
24.2 Er wordt mondeling gestemd, eventueel bij handopsteking. Over personen wordt altijd schriftelijk en geheim gestemd.
24.3 Tenzij de statuten het anders bepalen wordt elke beslissing genomen met een
gewone meerderheid , dit is meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
stemmen, onthoudingen niet inbegrepen.
24.4 Bij staking der stemmen is er géén beslissing of is het voorstel verworpen.
24.5 Onder volstrekte meerderheid wordt begrepen meer dan de helft van de
geldig uitgebrachte stemmen, onthouding wel inbegrepen.
24.6 Voor een bijzondere twee derde meerderheid is een meerderheid van twee
derden van de geldig uitgebrachte stemmen vereist, onthoudingen wél inbegrepen.
24.7. Als het aantal kandidaturen niet groter is als het aantal te verkiezen bestuurders kan de voorzitter de vergadering verzoeken geen geheime en schriftelijke stemming te houden en bij handopsteking alle kandidaten als verkozen te beschouwen. Deze procedure is slechts geldig indien alle aanwezige leden-clubs akkoord zijn.

Art. 25 Verslagen en bekendmaking.
25.1 Van elke vergadering van de raad van bestuur en van de algemene
vergadering wordt een verslag opgemaakt.
25.2 Deze verslagen worden bekend gemaakt op de website van de vereniging.

TITEL VII REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Art. 26 Reglement van Inwendige orde
26.1 Een reglement van inwendige orde waarbij alles wordt geregeld wat niet in
deze statuten is voorzien wordt door de raad van bestuur opgesteld en zo
nodig gewijzigd.
26.2 De algemene vergadering kan het reglement van inwendige orde wijzigen;
deze wijzigingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt door de raad van bestuur.
26.3 Het reglement van inwendige orde en alle wijzigingen eraan worden door de raad van bestuur aan alle leden-clubs meegedeeld zoals voorzien voor de verslagen.
26.4 Na uitputting van alle graden van jurisdictie voorzien in de statuten worden alle geschillen nopens beheer, ontstaan binnen de club en resulterend uit de toepassing van het reglement, beslecht door een scheidsrechters college bestaande uit drie leden, gekozen uit de Rechtscommissie (Art. I/52 en VII/77.21 K.B.V.B.).

TITEL VIII ONTBINDING EN VEREFFENING
Art. 27 Ontbinding en vereffening
27.1 Ingeval van ontbinding van de vereniging, stelt de algemene vergadering de vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en de bestemming van het netto van het actief van het maatschappelijk bezit van de vereniging.
27.2 De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
27.3 Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.